موسیقی

بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

– موسیقی از علیرضا قربانی

فکر زنجیری کنید ای عاقلان

بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

پیش هر بیگانه گویم راز خود

آشنا  رویی مرا  دیوانه کرد

ای مسلمانان به فریادم رسید

طفل هندویی مرا دیوانه کرد

می زنم خود را به آتش بی دریغ

آتشین خویی مرا دیوانه کرد

از حرم لبیک گویان می روم 

جَزبه‌ی  کویی مرا دیوانه مرد

واقف از می خانه و مسجد نی‌ام

چشم و ابرویی مرا دیوانه کرد

عنبرین مویی مرا دیوانه کرد

یاسمن  بویی مرا دیوانه کرد

بوی گیسو چیست؟

بوی گیسوی کیست که مرا دیوانه کرده است؟!!

آن آشنا روی که است که مرا دیوانه کرده است؟؟ ای مسلمانان! به فریاد من برسید! این «طفل هندو» کیست مرا دیوانه کرده است؟ این طفل هندو چیست مرا دیوانه کرده است؟؟ کدام «آتشین خویی» است؟ «جزبه کدام کوی» است؟! عنبرین مو چیست و کیست و… 

آیا اینجا کسی هست این سوالهای بی پایان من را پاسخ بدهد؟؟

ای «طفل هندوی» هرگز ندیده من! 

ای «آشنا روی» بیگانه من، ای آتشین خویی که مرا دیوانه کرده ای، از تو به تو فرار می کنم! خودت به فریادم برس که «جَزبه کوی» تو مرا دیوانه و حیران و سرگردان کرده است و اینجا نیست هیچ مسلمانی که مرهمی برای درد من باشد و از تو به تو فرار می کنم ای آتشین روی آشنای بیگانه من

فکر زنجیری کنید ای عاقلان

بوی گیسویی مرا دیوانه کرد!

من مدیر سایت بنی آدم هستم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *